Giới thiệu chức năng nhiệm vụ

line
11 tháng 07 năm 2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Quản lý chương trình đào tạo

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng, cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần.

– Hỗ trợ các Khoa/Bộ môn xây dựng đề án và thực hiện các thủ tục mở ngành/loại hình đào tạo.

– Quản lý tập trung các chương trình đào tạo vào phần mềm chuyên dụng, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

Quản lý kế hoạch đào tạo

– Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo chung của năm học.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ.

– Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin điện tử.

– Thiết lập thời khóa biểu chính thức cho từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện lịch trình giảng dạy – học tập, thời khóa biểu.

Quản lý kế hoạch thi học phần

– Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần trong từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các công đoạn của kỳ thi kết thúc học phần như: ra đề thi, nhân bản, lưu trữ, bảo mật đề thi; công tác tổ chức coi thi; chấm thi và lưu trữ bài thi.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho từng học phần.

Xử lý học vụ

– Quản lý điểm học phần, đưa dữ liệu điểm vào phầm mềm chuyên dụng.

– Thực hiện xét miễn giảm học phần, chuyển điểm.

– Tổ chức thực hiện công tác xử lý học vụ theo học kỳ, năm học.

– Cấp bảng điểm học tập, chứng nhận tốt nghiệp, các loại giấy xác nhận liên quan đến quá trình đào tạo cho sinh viên.

– Thực hiện giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, chuyển hệ, chuyển ngành, chuyển trường.

– Xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và ra các quyết định công nhận tốt nghiệp.

Quản lý văn bằng tốt nghiệp

– Thực hiện việc in bằng tốt nghiệp.

– Tổ chức cấp phát văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

– Thực hiện việc quản lý, trích lục, xác nhận văn bằng.

NHÂN SỰ

TT Họ và tên Vị trí việc làm Liên hệ
1 Lê Sĩ Hải Trưởng phòng HaiLS@vhu.edu.vn
2 Trần Thị Phương Thảo
Phó trưởng phòng ThaoTTP@vhu.edu.vn
3 Nguyễn Duy Cường
Phó trưởng phòng
CuongND@vhu.edu.vn
4 Cao Tấn Phú Chuyên viên PhuCT@vhu.edu.vn
5 Phan Công Thanh Chuyên viên ThanhPC@vhu.edu.vn
6 Vũ Thị Loan Chuyên viên LoanVT@vhu.edu.vn
7 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên HangNT@vhu.edu.vn
8 Nguyễn Thị Ngọc Trang Chuyên viên TrangNTN@vhu.edu.vn
9 Nguyễn Văn Lực
Chuyên viên
LucNV@vhu.edu.vn

LIÊN HỆ:

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM

ĐT: (08) 3832 0333 – 102, 144


Góp ý
quang cao