Năng lực tốt nghiệp

line
13 tháng 10 năm 2016
 TT  Tên năng lực  Xem chi tiết
 01 Hệ thống thông tin 1.HTTT.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep_.pdf
 02 Kỹ thuật điện tử viễn thông 2.KTĐT-VT.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 03 Quản trị kinh doanh 3.QTKD.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 04 Marketing 4.MARKETING.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 05 Quản trị nhân sự 5.QTNS.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 06 Quản trị chuỗi cung ứng 6.QTCCU.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 07 Kinh doanh thương mại 7.KDTM.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 08 Kinh doanh quốc tế 8.KDQT.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 09 Kế toán 9.KT.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 10 Tài chính ngân hàng 10.TC-NH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 11 Quản trị khách sạn 11.QTKS.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 12 Quản trị du lịch lữ hành 12.QTDLLH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 13 Tâm lý học 13.TLH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 14 Xã hội học 14.XHH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 15 Văn học 15.VH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 16 Tiếng Anh thương mại 16.TATM.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 17 Giảng dạy tiếng Anh 17.GDTA.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 18 Ngôn ngữ Trung 18.NNTQ.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 19 Ngôn ngữ Nhật 19.NNN.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 20 Nhật bản học 20.NBH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf
 21 Hàn quốc học 21.HQH.QLDT_NangLucNguoiTotNghiep.pdf

 

 

Góp ý
quang cao