Thông báo đăng ký học phần HK 3 (2016 - 2017)

line
07 tháng 03 năm 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2016 - 2017:

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Sinh viên xem danh mục các học phần dự kiến tổ chức để chuẩn bị chọn học phần đăng ký: Danh muc cac HP HK3 nam hoc 16-17.xls

Danh mục các lớp học phần dự kiến tổ chức trong học kỳ 3 năm học 2016-2017: DANH MUC LOP HOC PHAN HK3 16-17.xls