Thông báo v/v chuyển chương trình đào tạo của sinh viên

line
09 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc chuyển chương trình đào tạo của sinh viên, học kỳ 2 năm học 2016-2017)

Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ đơn xin chuyển chương trình đào tạo của sinh viên.

Phòng Quản lý đào tạo đã tham mưu ban hành Quyết định chuyển chương trình đào tạo cho 164 sinh viên theo Quyết định số 1071/QĐ-ĐHVH ngày 08 tháng 12 năm 2016.

Sinh viên theo dõi trên cổng Portal để đăng ký học phần theo chương trình mới theo đường link http://portal.vhu.edu.vn/, trước khi đăng ký học phần sinh viên cần:

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

Góp ý